Your Cart

Entry Requirements

Post COVID-19 Protocol.

Lanzones 2023

Abundant Season

Itinerary 2023

A Guide for Visitors.

❂ The Island Born of Fire.

A place of tranquility and volcanic sentiments. Secluded Island off down south of Bohol and north up mainland Mindanao. Popular of its neighbors, even with the foreign shores, the pristine waters flowing through the veins of its fertile soil.

❝ Community Feedbacks ❞

➥ Featured Articles

Church Vs Politics
I’ve heard many brethren, or at least so-called Christians, who boldly profess without second thought, that politics is evil and would not, by any means, endorse a politician or participate in any political activities. They blindly took the maxim wit...
Read More
Internet Radio
You may wonder why we bother on launching an Internet Radio which is less appreciated these days in our videographic generation. While it is true that Radio seems obsolete today, it should never be despised. There may be more people who got saved in ...
Read More
Gender Confusion
I felt the need to address a stinky issue. I heard Dr. Ruckman said something like this in one of his sermons, “When was the word SEX became a substitute for the term GENDER?” Absurd, right? Why not use the term GENDER instead of the word SEX? Sex is...
Read More
Following A Man
Be ye followers of me, even as I also am of Christ. ~1 Corinthians 11:1When I stood, by the grace of God, in the common ground of King James Bible onlyists, with which Dr. Peter S. Ruckman was one of the prominent advocates, someone messaged me a ver...
Read More
Time and Chance
Ec 9:11 ¶ I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them...
Read More
Good Religion
The Bible mentioned this in James chapter one verse twenty-seven, “Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.” Hence it refers t...
Read More

Poetry Corner

Buhi Si Hesu-Kristo Lyrics
He LivesAng nabanhaw’ng Ginoo gialagaran ko,Nasayud man ako nga S’ya buhi man gayud;Ang Iyang maluloy-ong tawag nabati,Giubanan ko Niya sa kanunay. KoroBuhi! Buhi! Si Jesu-Kristo karon!Ginatultolan N’ya ako sa masigpit nga dalan;Buhi! Buhi! Pagl...
Read More
Ang Labing Maayo Buhata Lyrics
Our BestS’ya nga agalon ta, nagaingon,“Ang imo nga tanan, ihatag mo.”Dili tungod sa tawo magbuhat ka,Kon dili sa Ginoong si Jesus. Koro:Buhat mo panalangin N’ya,Ang labing maayo buhata;Tingali dyutay ra ang hiyas mo,Apan itugyan lang sa Ginoo.&n...
Read More
Gugma'g Kaluoy Lyrics
He Lifted MeGugma’g kaluoy ni Jesus,Nagbawi sa akong kalag;Gikan sa yanang sa sala,Gikuha N’ya ako. Koro:Gikan sa kasal-anan ko,Ako gibangon ni Jesus;Gikan niadtong kadulom,Ni Kristo giagak ako. Dugay na S’yang nagatawag,Samtang nahisalaag ...
Read More
Pulong Katingalahan Lyrics
Wonderful Words of LifeAng pag-awit sublion ta,Pulong katingalahan;Palandungon ang katahom,Pulong sa kinabuhi.Matahum man ang Pulong,Sa pagtuo nagatudlo. KoroPagkatahum, Pulong sa Dios,Pulong sa kinabuhi.Pagkatahum, Pulong sa Dios,Pulong sa kina...
Read More
Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag Lyrics
He Hideth My SoulO kahibulongang Ginoong Jesus,Kay Iyang giluwas ako;Ang akong kalag gisalipdan man N’ya,Nagamalipayon ako. KoroIyang gisalipdan ang akong kalag,Wala nay kahadlok ako;Ako gitagoan man sa gugma N’ya,Ug ang salipdanan ko S’ya,Ug an...
Read More
Magkinabuhi Ako Kang Jesus Lyrics
Living For JesusMagkinabuhi ako kang Jesus,Magbuhat sa nahamut-an sa Dios;Akong itugyan kalag ug tanan,Ang panalangin maako gayud. KoroGinoo’g Manluluwas Imoha na ako,Kay didto sa Kalbaryo gihalad Mong tanan;Way lain nga Ginoo sa kasing-kasing k...
Read More
Matinumanon Ka Lyrics
Great Is Thy FaithfulnessMatinumanon Ka, Dios Amahan ko!Dili gayud mabalhinon Ikaw;Di Ka mopakyas sa Imong kaluoy,Sa kahangturan di Ka mausab. Koro“Matinumanon Ka!” Matinumanon Ka!”Nagapadayon ang kaluoy Mo;Gihatag mong akong gikinahanglan,...
Read More
Ako Himoa Nga Panalangin Lyrics
Make Me A BlessingDinhi niini nga kalibutan,Daghan ang may kasubo;Dad-ig kahayag ang nangit-ngitan,Lipaya ang nagsubo. KoroAko himoa nga panalangin,Unta Makita si Jesus;Ako himoa himoa nga panalangin,Sa mga nagkinahanglan karon. Isaysay moa...
Read More
Grasyang Labaw Sa Atong Sala Lyrics
Grace Greater Than Our SinsKahibulongang grasya sa Dios,Grasyang labaw sa atong sala;Didto sa Kalbaryo giula,Ni Jesus ang Iya nga dugo. KoroGrasya sa Dios, nagapasaylo, nagahinlo.Grasya sa Dios, grasyang labaw sa atong sala. Daw sa mapintas...
Read More
Si Hesus Ang Bahandi Ko Lyrics
Jesus Is All The World To MeSi Jesus ang bahandi ko,Kalipay ug tanan,Mapukan ko kon wa S’ya,Kay ako S’yang kusog;Kon magmasulob-on ako,Kaniya modangop ako,Sa kasubo ‘naa Siya;Abyan ko. Si Jesus ang bahandi ko,Higala ko Siya,Ang mga panalangin N’...
Read More
Ang Pulong Sa Dios Matinumanon Lyrics
Ang Pulong Sa Dios Matinumanon Lyrics
God's Word and PromisesAng Pulong sa Dios matinumanon,Nagapadayon, way kapakyasan;Bisan magun-ob ang kalibutan,Matuman ang saad N’ya. KoroAng Pulong sa Dios, ang Iyang saad,May katumanan kining tanan;Bisan mahulog kabituonan,Ang Pulong sa Dios s...
Read More
Kang Kristo Ta Motindog Lyrics
Kang Kristo Ta Motindog Lyrics
Stand Up Stand Up for JesusKang Kristo ta motindog Sundalo ni Jesus,Ituboy ang bandilaAyaw ipaagaw;Kanunay’ng kadauganKon S’ya ang magamando;Mawagtang ang kaawayUg magpangulo S’ya. Kang Kristo ta motindog,Kaaway suklan mo;Sa grasya N’ya sumaligK...
Read More
Kon Makita Ko Si Hesus Lyrics
Kon Makita Ko Si Hesus Lyrics
Face To FaceKon Makita ko si Jesus,Ang pag-antus mawala;S’ya ang nagtubos kanako,Nagpakamatay sa krus. Coro:Si Jesus atong Makita,Didto sa kalangitan;Kanato Iyang giandamMatahum nga puloy-an. Kon Makita ko si Jesus,Ug ang mga tinubos;Ako S’...
Read More
Grasyang Kahibolungan Lyrics
Grasyang Kahibolungan Lyrics
Wonderful Grace of JesusGrasyang kahibulongan sa akong Ginoo,Mas labaw pang gamhanan sa kasal-anan ko;Ang silot ko gikuha, may kagawasan na,Kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus! KoroKahibulongang grasya ni Jesus,Lalum pa kay sa kadagatan;Kating...
Read More
Ang Kinabuhi Ko Matag Gutlo Lyrics
Ang Kinabuhi Ko Matag Gutlo Lyrics
Day By DayAng kinabuhi ko matag gutlo,May kusog Batok sa pagsulay;Kay nagsalig ko sa Amahang Dios,Nga nagpala sa kahadlok ko;Si Jesus gayod ang maluluy-on;Nagahatag sa labing mahal;Naa S’ya sa akong kagul-anan,S’yang kalipay ug pahulay ko. Matag...
Read More
Pagtoo Maoy Pagdaog Lyrics
Pagtoo Maoy Pagdaog Lyrics
Faith is the VictoryMga sundalo ni Jesus panindog na kamo,Ang away padayonon ta samtang may adlaw pa;Pagsuklan ta ang kaaway sa bug-os nga kusog,Pagtuo maoy pagdaug ning kalibutan ta. KoroAng atong pagsalig, Ang atong pagtoo,Maoy makabuntog Sa yutan-...
Read More
Purongpurongan Sya Lyrics
Purongpurongan Sya Lyrics
Crown Him With Many CrownsPurong-purongan S’yangCorderong may gahum,Mga langitnon nga panonKaniya nagdayeg;Pag-awit, pagdayegIhatag kang Jesus,Kay S’ya ang dayong Hari ta,Ug dili hingtupngan.  Purong-purongan S’ya Ang Hari sa gugma,Kanhi S’ya gidagma...
Read More
Imo Man Ako O Ginoo Ko Lyrics
Imo Man Ako O Ginoo Ko Lyrics
I Am Thine O LordImo man ako, Ginoo ko,Nadungog kong tingog Mo;Gitudloan ko nga sa gugma MoMakaduol man ako.KoroO Jesus ipaduol nimo akoSa namatyan Mo nga krus;O Jesus ipaduol Nimo akoSa hamiling kilid Mo.Gahina, Jesus, ug sangkapi koAlang sa buluhat...
Read More
Ihapa Ang Panalangin Mo Lyrics
Ihapa Ang Panalangin Mo Lyrics
Count Your BlessingsKon ginadag-umang kinabuhi mo;Ug kadasig man daw nagakahanaw,Ipha sa tinag-sang panalangin mo,Kay kahibulongan man ang Ginoo.KoroIhapa ang panalangin mo,Ug susiha ang nabuhat N’ya;Sa tinagsa pag-isipon moAng kahibulongang buhat ni...
Read More
Si Hesus Makaluwas Lyrics
Si Hesus Makaluwas Lyrics
Christ Receiveth Sinful MenAng tanang nakasala Pagdawaton ni Jesus,Imantala’ng grasya N’ya Sa katawhan nga tanan.KoroAwita, makadaghan, “Si Jesus makaluwas!”Pahibalo-ang tanan, “Si Jesus makaluwas!”Kang Jesus dumuol ka,Pulong N’ya saligan mo;Ang sala...
Read More
Nabanhaw Sya Sa Lubong Lyrics
Nabanhaw Sya Sa Lubong Lyrics
Christ AroseGitunod sa lubong ang Manluluwas,Ang pagkabanhaw N’ya ginahulat.KoroNabanhaw S’ya sa lubong,Ang kaaway Iyang gidaog;Ang gahum sa ka-ngit-ngitan gibuntog,Sa mga balaan nagahari S’ya;Buhi S’ya, nabanhaw,Daygon nato si Jesus.Ilang gibantayan...
Read More
Pag-awiton Kong Kaagi Lyrics
Pag-awiton Kong Kaagi Lyrics
I Will Sing The Wondrous StoryPag-awiton kong kaagiNi Jesus nga nagtubos;Gitalikdan N’yang himayaSa hinungdan man sa krus.KoroPag-awiton kong kaagiNi Jesus nga nagtubos;Duyog sa tanang balaanDidto sa himaya N’ya.Kanhi ko nahisalaagUg hingkit-an ni Je...
Read More
Sa Iya Nga Bandila Lyrics
Sa Iya Nga Bandila Lyrics
The Banner of the CrossAlang sa kasundalohan ni Jesus,May Bandilang gihatag;Ipakayab ta sa itaas kini,Samtang maga-awit ta.KoroMagpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaug;Magahago ta, mag-awit, sa Iya nga Bandila.Bisan daghan ang mga kaaway ta,Bandil...
Read More
Sa Langitnong Hari Nag-alagad Ko Lyrics
Sa Langitnong Hari Nag-alagad Ko Lyrics
In The Service of the KingSa langitnong Hari nag-alagad ko,May kalipay sa kanunay;Ang kalinaw ako mang nabatonanNga nagagikan sa Dios. Koro:Pag-alagad ko sa Dios,S’yang halaran sa tanan;May kalipay ug kalinaw,Pag-alagad ko sa Diyos. Sa langitnong Har...
Read More
Sa Bagyo Salipdanan Sya Lyrics
Sa Bagyo Salipdanan Sya Lyrics
A Shelter in the Time of StormBatong bantilis si Jesus,Sa bagyo salipdanan S’ya;S’ya ang kasigurohan ta,Sa bagyo salipdanan S’ya.  Koro:Si Kristo ang Bato, ang saligan ta,Sa kalisud, kaluya man;Si Kristo ang Bato, ang saligan ta,Sa bagyo salipdanan S...
Read More

Summer sale now on

Summer sale now on ⋆